Voorwaarden voor Customer Rating and Review Services - AEG

Welkom bij de Customer Rating and Review Services (hierna te noemen “CRR Service”) aangeboden door [RECHTSPERSOON AEG, EIGENAAR VAN DE WEBSITE] (hierna te noemen “AEG”). Leest u deze voorwaarden (hierna te noemen de “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u uw waardering en beoordeling van onze producten geeft. Door het geven van een waardering of beoordeling stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in deze kennisgeving. Indien u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden geef dan geen toestemming en geef geen waardering of beoordeling van onze producten op deze website.

Indien u content indient bij AEG verklaart en garandeert u dat:

Verder stemt u ermee in en garandeert u dat u geen content zult indienen:

U stemt ermee in AEG (en haar bestuurders, directeuren, agenten, dochtermaatschappijen, joint ventures, werknemers en externe dienstverleners voor het gebruik van Waarderingen en Beoordelingen van Klanten, (inclusief maar niet beperkt tot Bazaarvoice, Inc.) schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen vorderingen, aanmaningen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, inclusief redelijke vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit een inbreuk uwerzijds op de verklaringen en garanties die hierboven staan uiteengezet, of door schending uwerzijds van eventuele wetten of rechten van derden.

Voor alle content die u indient, verleent u AEG een eeuwigdurend, onherroepelijk, rechtenvrij en overdraagbaar wereldwijd recht en licentie om uw content zonder vergoeding aan u te gebruiken, kopiëren, wijzigen, in het geheel te verwijderen, aan te passen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te vervaardigen en/of te verkopen en/of te distribueren en/of deze content op te nemen in iedere willekeurige vorm, medium of technologie.

AEG mag de content die u indient naar eigen goeddunken gebruiken. AEG behoudt zich het recht voor content op de website van AEG, die AEG naar eigen goeddunken strijdig acht met de richtlijnen voor content of andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, te wijzigen, in te korten of te verwijderen. AEG kan niet garanderen dat u een beroep kunt doen op AEG om eventuele content die u heeft ingediend te laten wijzigen of verwijderen. Waarderingen en schriftelijke opmerkingen worden in de regel binnen twee tot vier werkdagen geplaatst. AEG behoudt zich echter het recht voor om bijdragen, om welke reden dan ook, te verwijderen of te weigeren. U erkent dat u, niet AEG, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw bijdrage. Geen enkel deel van de content die u heeft ingediend leidt tot enige vorm van geheimhoudingsplicht van de kant van AEG, haar agenten, dochtermaatschappijen, samenwerkingsverbanden, partners of externe dienstverleners en hun respectieve directeuren, bestuurders en werknemers.

Door uw e-mailadres te verstrekken via uw waardering en beoordeling gaat u ermee akkoord dat AEG en haar externe dienstverleners uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en voor overige administratieve doeleinden die direct verband houden met de indiening van uw beoordeling.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet, in welk geval AEG de keuze heeft het geschil aan de rechter van de woonplaats van de klant voor te leggen.

Sluit dit venster